Disclaimer Goedkoopzaam

Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

A) De eigenaar: de eigenaar van de web shop, zijnde I.D.E.A. ZHZ VOF, Kamer van Koophandel nummer 57172323;

B) Gebruik(en): alle denkbare handelingen, hieronder wordt onder andere verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, aankopen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;

C) U: de gebruiker (bezoeker) van de web shop;

D) De content: alle in de web shop aanwezige inhoud;E) Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

E) Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

F) Misbruik: Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik. Hieronder wordt onder andere verstaan het delen van de web shop te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de web shop te, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de web shop af te nemen om daarvan misbruik te maken, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Artikelen

 1. Het onderstaande is van toepassing op de gehele web shop die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze web shop gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 4. Misbruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en is niet toegestaan.
 5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 6. Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor schade:
  1. Toegebracht door de web shop
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de web shop
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de web shop
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (één van de webpagina’s van) de web shop te kunnen raadplegen
 7. Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 8. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de web shop;
 9. Het bedrijf behoudt zich het recht voor de web shop zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) beëindigen van de web shop;

Indien u nog vragen of twijfels heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Team Goedkoopzaam
info@goedkoopzaam.nl